Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Aabenraa Veteranbane anno 2019

§ 1: Navn og hjemsted

Stk. 1 - Foreningens navn er Aabenraa Veteranbane anno 2019 (AaV2019)
Stk. 2 -Foreningens hjemsted er Aabenraa Kommune

§ 2: Formål

Foreningen har som formål:

Stk. 1 - At tilbyde borgere og turister muligheden for skinnecykling på den nedlagte jernbane-
             strækning, mellem Aabenraa og Rise.
Stk. 2 - At arbejde for at det i fremtiden bliver muligt at køre med togmateriel på den nedlagte
              jernbanestrækning mellem Aabenraa og Rødekro.

§ 3: Medlemskab

Stk. 1 - Som medlem kan optages enhver myndig person, med fast bopæl i Danmark,
             der kan stå inde for foreningens formål, og vil medvirke positivt til foreningens virke.
Stk. 2 -Ved optagelse som medlem skal e-mail adresse oplyses til fremtidig korrespondance.
Stk. 3 - Bestyrelsen kan til enhver tid beslutte at nægte en person medlemskab, når det alene skønnes at                   denne person vil medvirke til negativ drift eller omtale af foreningen. 
Stk. 4 - Beslutning om nægtet medlemskab jf. § 3, stk. 3, sker ud fra simpelt flertal i bestyrelsen,
              og kan ikke indbringes til omstødelse på en generalforsamling eller anden instans.

§ 4: Generalforsamling

Stk. 1 - Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2 -For at være stemme berettiget skal der være indbetalt kontingent senest 4 uger før
             generalforsamlingen.
Stk. 3 - Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4 - Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt senest 30. marts.
Stk. 5 - Alle medlemmer kan deltage i generalforsamlingen. Stemmeret henvises til § 4, stk. 2.
Stk. 6 - Indkaldelse til generalforsamling skal ske med 3 ugers varsel med angivelse af foreløbig    
              dagsorden til alle medlemmer via e-mail.

Forslag til dagsorden skal indsendes til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen

Endelig dagsorden udsendes via e-mail til alle medlemmer senest 1 uge før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 7 Dagsorden til generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1.  Valgt af dirigent
  2. Valg af referent og 2 stemmetællere
  3. Bestyrelsens årsberetning
  4.  Fremlæggelse af revideret regnskab
  5.  Godkendelse af budget for kommende regnskabsår
  6.  Fastsættelse af kontingent
  7.  Valg af formand for 2 år på ulige år
  8.  Valg af kasserer for 2 år på lige år
  9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer valgt for 2 år i ulige år 
 10. Valg af 1 bestyrelsesmedlem valgt for 2 år i lige år
 11. Valg af op til 2 suppleanter valgt for 1 år
 12. Valg af revisor
 13. Valg af revisorsuppleant
 14. Eventuelt

Stk. 8 - Afstemningen afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
              Ved vedtægtsændringer kræves dog mindst 2/3 flertal.
Stk. 9 - Afstemninger skal være skriftlige, såfremt blot ét af de stemmeberettigede medlemmer  begærer                 ønske om dette.

§ 5: Bestyrelsen

 
Stk. 1 - Bestyrelsen konstituerer sig selv, med mindst næstformandsposten, på det førstkommende møde                  efter generalforsamlingen, der skal afholdes senest 7 dage efter.
             Formand og næstformand må ikke være gift/samboende eller nært beslægtede.
Stk. 2 - Bestyrelsen fastsætter inden 3 måneder sin forretningsorden. 
Stk. 3 - Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, når formanden finder det nødvendigt eller et        
              flertal af bestyrelsesmedlemmerne kræver det.

              Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med et varsel på minimum 10 dage med angivelse af     
              dagsorden.

              Der skrives beslutningsreferat fra alle bestyrelsesmøder.
              Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer af bestyrelsen er tilstede.
              Bestyrelsen træffer beslutninger ved stemmeflertal, ved stemmelighed er formandens stemme   
              udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§ 6: Økonomi

Stk. 1 - Regnskab og revision følger regnskabsåret.
Stk. 2 -Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor.

§ 7: Tegningsberretigelse

Stk. 1 - Foreningen tegnes af formanden, kassereren og ét bestyrelsesmedlem.
             I formandens fravær næstformanden, kassereren, og ét bestyrelsesmedlem.
             I kassererens fravær formanden, og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2 - Kasserer og formand har adgang til forenings netbank og kan betale regninger.

§ 8: Ændring af vedtægter

Stk. 1 - Forslag til ændring af vedtægter skal fremsættes som særskilt punkt på dagsorden til generalforsamling jf. § 4, stk. 6.
Stk. 2 - Vedtægtsændringer kræver mindst 50% af medlemmerne tilstede, og at mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget.
Er det ikke muligt, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor en vedtægtsændring kan gennemføres med stemmeflertal.
Stk. 3 - Vedtægtsændringer træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

§ 9: Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 - Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller når mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt og begrundet begærer det, og samtidig angiver, hvilke emner der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.
Stk. 2 - Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen og afholdes senest 6 uger efter at begæringen er modtaget.
Stk. 3 - Dagsordenen skal minimum indeholde punkterne 1, 2 og 14 jf. § 4, stk. 7.
Stk. 4 - Regler for stemmeafgivning følger de gældende regler for den ordinære generalforsamling


§ 10: Eksklusion

Stk. 1 - Et flertal i bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der modarbejder, misbruger eller tilsmudser foreningens omdømme med omgåede virkning.
Stk. 2 - Der tilbagebetales ikke kontingent til ekskluderede medlemmer
Stk. 3 - Et ekskluderet medlem kan få ekskluderingen på dagsorden til den første kommende ordinære generalforsamling. En anmodning herom skal ske direkte til formanden senest 14 dage efter at ekskluderingen er blevet meddelt. På generalforsamlingen kræves der 2/3 flertal for at omstøde bestyrelsens beslutning om eksklusion.

§ 11: Nedlæggelse af foreningen

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med mindst 2/3  flertal blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer i foreningen.
Opnås dette flertal ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.
Her kan opløsningen vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.
Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel, til afholdelse senest 6 uger efter den første generalforsamling.
Ved foreningens ophør skal foreningsformuen anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.
Beslutningen om anvendelse af foreningens eventuelle formue og effekter skal ske på generalforsamlingen med simpelt flertal.


Vedtaget på stiftende generalforsamling den 4. juli 2019