Deutsche Version           English Version

Opdateret: 19.05.2018
             
Vedtægter for Aabenraa Veteranbane

§ 1 - Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Aabenraa Veteranbane (AaV), der er hjemmehørende i Aabenraa og stiftet d. 13. marts 1993.

§ 2 - Formål
Foreningens formål er at arbejde for at bevare Aabenraabanen samt restaurering af historisk jernbanemateriel og bygninger i Aabenraa - Rødekro området. Foreningen har endvidere til formål at øge kendskabet til veteran jernbanedrift i al almindelighed.
Aabenraa Veteranbane har endvidere til opgave at forestå veteranbanekørsel i henhold til Veteranbanebestemmelserne. Der kan søges samarbejde med indenlandske og udenlandske institutioner og foreninger, til fremme af dette formål.

§ 3 - Medlemskab
Foreningen er åben for alle der kan tilslutte sig foreningens formål og vedtægter. Der kan optages enkeltpersoner, foreninger og virksomheder. Medlemmer under 18 år har ikke stemmeret på generalforsamlingen.
Et medlem, der ikke har betalt skyldigt kontingent, senest d. 1. juni, for indeværende år betragtes som udmeldt af foreningen.

§ 4 - Generalforsamling
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i januar kvartal.
Indkaldelse til generalforsamlingen, sker ved udsendelse til medlemmerne 3 uger før generalforsamlingen.
Indkaldelse skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.
Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter.

1. Valg af dirigent.
2. Beretning ved bestyrelsen.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Fremlæggelse af planer for fremtiden.
5. Indkomne forslag.
6. Fremlæggelse af budget.
7. Fastlæggelse af kontingent.
8. Valg til bestyrelsen i helhold til § 5.
9. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden skriftlig i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

§ 4a - Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når 2/3 af medlemmerne begærer det. Begæring om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal indeholde motiveret dagsorden for mødet.
Formanden foretager indkaldelsen.
Stemmeret og valgbarhed opnås, når man ikke er i kontingentrestance, når generalforsamlingen afholdes.
Vedtagelser på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger kræver simpelt flertal blandt de fremmødte. Dog kræver vedtægtsændringer og opløsning af foreningen vedtægtsmæssigt flertal i henhold til vedtægternes § 10 og § 11.

§ 5 - Bestyrelse
Aabenraa Veteranbane ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges ud af generalforsamlingens midte.
Formanden og 1 bestyrelsesmedlem vælges på lige årstal, kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal. Valgene gælder for 2 år.
Herudover vælges hvert år 1 bestyrelsessuppleant.
Ud af generalforsamlingens midte vælges endvidere 1 revisor, der på generalforsamlingens vegne foretager såvel regnskabsmæssig som kritisk revision. Valget gælder for 2 år.
Der vælges 1 revisorsuppleant for 1 år.
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, der sammen med formanden og kassereren udgør foreningens forretningsudvalg. Bestyrelsen og forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Forretningsudvalget leder foreningen mellem bestyrelsesmøderne.
Foreningen tegnes af formanden, og i dennes fravær, af næstformanden.

§ 6 - Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 7 - Eksklusion
Eksklusion af et af foreningens medlemmer kan ske efter bestyrelsens beslutning, når et medlem er i kontingentrestance.
Endvidere kan et medlem ekskluderes, hvis et medlem modarbejder foreningens formål og/eller optræder illoyalt i forhold til foreningens aktiviteter og kontakter. Bestyrelsen kan beslutte eksklusionen, der dog af medlemmet kan indbringes til endelig afgørelse på næstfølgende generalforsamling.

§ 8 - Tjenestegørende
Bestyrelsen godkender de medlemmer der ønsker at være aktivt tjenestegørende i forbindelse med Aabenraa Veteranbanes aktiviteter.
Bestyrelsen udarbejder regulativ for tjenestegørende personale.

§ 9 - Medlemsblad *)
Foreningens medlemsblad bestyres af et bladudvalg, der udpeges af og arbejder under ansvar overfor bestyrelsen.
Bladudvalget redigerer og udgiver bladet.
Bladredaktør udpeges af bestyrelsen.
Økonomi til bladets drift fastlægges af bestyrelsen og forelægges generalforsamlingen, som en del af foreningens regnskab / budget.

§ 10 - Vedtægtsændringer
Ændringer af herværende vedtægter kan kun foretages på en generalforsamling, og der kræves mindst 2/3 flertal af de fremmødte.
Vedtægtsændringer skal fremgå af dagsordenen til generalforsamlingen.

§ 11 - Opløsning af foreningen
Beslutning om foreningens opløsning kan træffes på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt de fremmøde, og skal bekræftes med samme flertal på en ny generalforsamling, som skal afholdes inden 3 måneder.
Ved opløsning tilfalder foreningens midler formål, der bestemmes af den opløsende generalforsamling.
Medlemmer hæfter ikke for tab og underskud, ud over foreningens egne midler.

Vedtaget på generalforsamlingen den 16. august 1999
Ændret på generalforsamlingen den 6. september 2005
Ændret på generalforsamling den 11. marts 2013

Jan Mikkelsen Per Wittrup Christen Borregaard
Dirigent Formand Kasserer


Flemming Engedal

Michael Wagner Olsen
Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem


*) Der udgives p.t. intet medlemsblad.
   I stedet henvises til foreningens webside
   www.veteranbane.dk.