Deutsche Version           English Version

Opdateret: 21.03.2018
             
Vedt疆gter for Aabenraa Veteranbane

禮 1 - Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Aabenraa Veteranbane (AaV), der er hjemmeh繪rende i Aabenraa og stiftet d. 13. marts 1993.

禮 2 - Form疇l
Foreningens form疇l er at arbejde for at bevare Aabenraabanen samt restaurering af historisk jernbanemateriel og bygninger i Aabenraa - R繪dekro omr疇det. Foreningen har endvidere til form疇l at 繪ge kendskabet til veteran jernbanedrift i al almindelighed.
Aabenraa Veteranbane har endvidere til opgave at forest疇 veteranbanek繪rsel i henhold til Veteranbanebestemmelserne. Der kan s繪ges samarbejde med indenlandske og udenlandske institutioner og foreninger, til fremme af dette form疇l.

禮 3 - Medlemskab
Foreningen er 疇ben for alle der kan tilslutte sig foreningens form疇l og vedt疆gter. Der kan optages enkeltpersoner, foreninger og virksomheder. Medlemmer under 18 疇r har ikke stemmeret p疇 generalforsamlingen.
Et medlem, der ikke har betalt skyldigt kontingent, senest d. 1. juni, for indev疆rende 疇r betragtes som udmeldt af foreningen.

禮 4 - Generalforsamling
Generalforsamlingen, der er foreningens h繪jeste myndighed, afholdes hvert 疇r i januar kvartal.
Indkaldelse til generalforsamlingen, sker ved udsendelse til medlemmerne 3 uger f繪r generalforsamlingen.
Indkaldelse skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.
Dagsorden skal som minimum indeholde f繪lgende punkter.

1. Valg af dirigent.
2. Beretning ved bestyrelsen.
3. Freml疆ggelse af revideret regnskab.
4. Freml疆ggelse af planer for fremtiden.
5. Indkomne forslag.
6. Freml疆ggelse af budget.
7. Fastl疆ggelse af kontingent.
8. Valg til bestyrelsen i helhold til 禮 5.
9. Eventuelt.

Forslag til behandling p疇 generalforsamlingen, skal v疆re formanden skriftlig i h疆nde senest 2 uger f繪r generalforsamlingen.

禮 4a - Ekstraordin疆r generalforsamling
Ekstraordin疆r generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes n疇r 2/3 af medlemmerne beg疆rer det. Beg疆ring om indkaldelse til ekstraordin疆r generalforsamling skal indeholde motiveret dagsorden for m繪det.
Formanden foretager indkaldelsen.
Stemmeret og valgbarhed opn疇s, n疇r man ikke er i kontingentrestance, n疇r generalforsamlingen afholdes.
Vedtagelser p疇 ordin疆re eller ekstraordin疆re generalforsamlinger kr疆ver simpelt flertal blandt de fremm繪dte. Dog kr疆ver vedt疆gts疆ndringer og opl繪sning af foreningen vedt疆gtsm疆ssigt flertal i henhold til vedt疆gternes 禮 10 og 禮 11.

禮 5 - Bestyrelse
Aabenraa Veteranbane ledes af en bestyrelse p疇 5 medlemmer, der v疆lges ud af generalforsamlingens midte.
Formanden og 1 bestyrelsesmedlem v疆lges p疇 lige 疇rstal, kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer v疆lges p疇 ulige 疇rstal. Valgene g疆lder for 2 疇r.
Herudover v疆lges hvert 疇r 1 bestyrelsessuppleant.
Ud af generalforsamlingens midte v疆lges endvidere 1 revisor, der p疇 generalforsamlingens vegne foretager s疇vel regnskabsm疆ssig som kritisk revision. Valget g疆lder for 2 疇r.
Der v疆lges 1 revisorsuppleant for 1 疇r.
Bestyrelsen konstituerer sig med n疆stformand, der sammen med formanden og kassereren udg繪r foreningens forretningsudvalg. Bestyrelsen og forretningsudvalget fasts疆tter selv sin forretningsorden. Forretningsudvalget leder foreningen mellem bestyrelsesm繪derne.
Foreningen tegnes af formanden, og i dennes frav疆r, af n疆stformanden.

禮 6 - Regnskabs疇r
Foreningens regnskabs疇r er kalender疇ret.

禮 7 - Eksklusion
Eksklusion af et af foreningens medlemmer kan ske efter bestyrelsens beslutning, n疇r et medlem er i kontingentrestance.
Endvidere kan et medlem ekskluderes, hvis et medlem modarbejder foreningens form疇l og/eller optr疆der illoyalt i forhold til foreningens aktiviteter og kontakter. Bestyrelsen kan beslutte eksklusionen, der dog af medlemmet kan indbringes til endelig afg繪relse p疇 n疆stf繪lgende generalforsamling.

禮 8 - Tjenesteg繪rende
Bestyrelsen godkender de medlemmer der 繪nsker at v疆re aktivt tjenesteg繪rende i forbindelse med Aabenraa Veteranbanes aktiviteter.
Bestyrelsen udarbejder regulativ for tjenesteg繪rende personale.

禮 9 - Medlemsblad *)
Foreningens medlemsblad bestyres af et bladudvalg, der udpeges af og arbejder under ansvar overfor bestyrelsen.
Bladudvalget redigerer og udgiver bladet.
Bladredakt繪r udpeges af bestyrelsen.
konomi til bladets drift fastl疆gges af bestyrelsen og forel疆gges generalforsamlingen, som en del af foreningens regnskab / budget.

禮 10 - Vedt疆gts疆ndringer
ndringer af herv疆rende vedt疆gter kan kun foretages p疇 en generalforsamling, og der kr疆ves mindst 2/3 flertal af de fremm繪dte.
Vedt疆gts疆ndringer skal fremg疇 af dagsordenen til generalforsamlingen.

禮 11 - Opl繪sning af foreningen
Beslutning om foreningens opl繪sning kan tr疆ffes p疇 en generalforsamling med 2/3 flertal blandt de fremm繪de, og skal bekr疆ftes med samme flertal p疇 en ny generalforsamling, som skal afholdes inden 3 m疇neder.
Ved opl繪sning tilfalder foreningens midler form疇l, der bestemmes af den opl繪sende generalforsamling.
Medlemmer h疆fter ikke for tab og underskud, ud over foreningens egne midler.

Vedtaget p疇 generalforsamlingen den 16. august 1999
ndret p疇 generalforsamlingen den 6. september 2005
ndret p疇 generalforsamling den 11. marts 2013

Jan Mikkelsen Per Wittrup Christen Borregaard
Dirigent Formand Kasserer


Flemming Engedal

Michael Wagner Olsen
Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem


*) Der udgives p.t. intet medlemsblad.
   I stedet henvises til foreningens webside
   www.veteranbane.dk.